Kris Wu – Lullaby lyrics

(feat. Kevin Shin)

KEVIN:
Boy we made it now we on it
Think about that time we grindin uh
Nothing’s changed since that night we pieced up lullaby
06 now add a 1 to that
Ten years deep and we still on it
Like we figured look who left on top the two of us
Could you imagine otherwise
All that talk about that life we made it come alive
No regrets or doubts
Once we say we say we do
Now the world behind our views
Seeing the bigger picture man
I knew the end it be the two

KRIS:
Ye
End will be the two
You know we got the views
I need some real reviews
Tell me the truth what else I gotta do
Don’t wanna be stayin in the shadow rear mirror view
Bié gàosù wǒ nǐ xiǎng yào de xiǎng zuò de xiǎng shuō de
Wǒ zàihū wǒ xiǎng yào de xiǎng zuò de xiǎngdédào de
Wǒ huózhe jiùshì wèile kàn kàn tiān yǒu duō gāo
Cause we got the sauce and we started from the bottom
Right about now
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby
Tāmen shuō wǒmen qíshí dōu shì yīyàng de
Miàn duì jiārén wǒmen biǎoxiàn dōu shì pànnì de
Zhǐyǒu dāng wǒ zhēnzhèng de míngbái
Nǐ de fùchū quándōu shì wèile wǒ jiānglái
Qíshí wǒ yīzhí dōu xiǎng chéngwéi yīgè good boy
Yǒushí bù gǎn huí jiā shì yīn wéi hàipà
Wǒmen de zhēngchǎo huì chíxù mànyán
Wǒ yě hàipà yǒu tiān kàn nǐ bái fà cāngcāng
Duìzhe wǒ wéixiào de liǎn no

KEVIN:
Didn’t think a chimney would get me so deep run and chasin’
What seem to be fantasies ain’t wasted
Look at time fly by tick the clock counter-wise
Now is just a moment caught picture perfect god
Man patience u said was a virtue
Maybe that’s why the fire never dimmed and pursued
Into something even God himself couldn’t presume
But thanks to you I stand here the dream continues

KRIS:
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby
I’ll smile don’t wanna see u cry
Just sing me a lullaby
I’ll cry for u to see ur smile
This will be my lullaby

Kris Wu – Miss You (想你) (English Translation) lyrics

(feat. Zhao Li Ying)

Missing, missing, missing you
These hazy memories
Looking, looking, looking at you
The secret stored in my heart
I’m waiting, waiting, waiting for you
I wanna be with you
It’s you, you, yes it’s you
I remember your aura

Looking at your photos
Don’t know how much time has passed
What should I use to express
Some things can never be changed
A promise that was broken
A world that has left me
A love that was never realised
Feat that clouded my vision
I want to remember everything about you

In the eyes of others, we’re so close
Afraid that there’s not enough time for some people, some things
Some feelings, some words couldn’t be expressed right
But those are already things of the past
I still wish to be by your side
Not knowing when this late autumn will end
Will I be able to go on with you
Can’y put aside this confusion in my heart
Just like your favourite sneakers
Can’t forget the promise you made
How many days and nights have passed
I’m missing, I’m missing you right now
Not used to being without you
I wish, I only wish to hug you
You’re my only one

This relationship between you and I
I asked if you’d agree
Across the vast distance
I’m crazy for you, can’t give you up
You and I, we’re back where we started
Why do you always run away
Even if the world is full of distrust
But I only care about you, just wanna be with you

Missing, missing, missing you
These hazy memories
Looking, looking, looking at you
The secret stored in my heart
I’m waiting, waiting, waiting for you
I wanna be with you
It’s you, you, yes it’s you
I remember your aura

Time goes on
Ticking by
Some feelings
You repress them
Those who know how to love
Are even more

Who’s this outcome for
That parting sentence
My never ending train of thought
When I look back, will you still be there

Who’s willing to be humbled in love
Circling around you
Not intending to deceive you
For you, I can wax poetic
For you, I can wear myself out
I’m addicted to you, yet afraid you’ll get hurt
Not giving up some things, even if they’re hopeless
Choosing such topics, just to make you happy
Even despite the heavy rain
I’ll be like a fearless shark, protecting you
I don’t think I can be without you
I can’t take it
I want, I just want to be with you
Till the end
Can’t control my emotions
Express my words
Occasionally I want to tell you
There’s someone who’s really missing you
Can’t control my emotions
Express my words
Love is like a movie
Don’t put me in the background
Put me in the background

This relationship between you and I
I asked if you’d agree
Across the vast distance
I’m crazy for you, can’t give you up
You and I, we’re back where we started
Why do you always run away
Even if the world is full of distrust
But I only care about you, just wanna be with you

Missing, missing, missing you
These hazy memories
Looking, looking, looking at you
The secret stored in my heart
I’m waiting, waiting, waiting for you
I wanna be with you
It’s you, you, yes it’s you
I remember your aura

Kris Wu – Sword Like A Dream lyrics

Wǒ jiàn héqùhécóng
ài yǔ hèn qíng nán dú zhōng
Wǒ dāo huà pò chángkōng
Shì yǔ fēi dǒng yě bù dǒng
Wǒ zuì yīpiàn ménglóng
ēn hé yuàn shì huàn shì kōng
Wǒ xǐng yī chǎng chūnmèng
Shēng yǔ sǐ yīqiè chéng kōng
Lái yě cōngcōng qù yě cōngcōng
Hèn bu néng xiāngféng
ài yě cōngcōng hèn yě cōngcōng
Yīqiè dōu suí fēng
Kuángxiào yīshēng chángtàn yīshēng
Kuàihuó yīshēng bēi’āi yīshēng
Shuí yǔ wǒ shēngsǐyǔgòng
Shuí yǔ wǒ shēngsǐ yǔ
Wǒ jiàn héqùhécóng
ài yǔ hèn qíng nán dú zhōng
Wǒ dāo huà pò chángkōng
Shì yǔ fēi dǒng yě bù dǒng
Wǒ zuì yīpiàn ménglóng
ēn hé yuàn shì huàn shì kōng
Wǒ xǐng yī chǎng chūnmèng
Shēng yǔ sǐ yīqiè chéng kōng
Lái yě cōngcōng qù yě cōngcōng
Hèn bu néng xiāngféng
ài yě cōngcōng hèn yě cōngcōng
Yīqiè dōu suí fēng
Kuángxiào yīshēng chángtàn yīshēng
Kuàihuó yīshēng bēi’āi yīshēng
Shuí yǔ wǒ shēngsǐyǔgòng
Shuí yǔ wǒ shēngsǐ yǔ

Kris Wu – There Is A Place (有一个地方) lyrics

Wǒ néng kànjiàn nǐ de shuāngyǎn tiàowàngzhe tiānbiān
Wú rén jiējiǎo wúshēng yǒngbào jìng jìng de ài zài ránshāo

Woo I can hear your voice
Woo I can hear you in my mind

Wǒ xiǎngqǐ zuìchū nǐ múyàng xiǎngqǐ bānbó de shíguāng
Nǐ zài wǒ shēn páng zhōngyú bù zài liúlàng
Wǒ xiǎngqǐ shúxī de jiēdào
Xiǎngqǐ shìqù dì měihǎo
Yǒu yīgè dìfāng
Zhǐyǒu nǐ hé wǒ zhīdào

Wǒ de xīntiào nǐ de wéixiào qiāoqiāo de gěi wǒ yīkào
Woo I can hear your voice
Woo nǐ shì yǒnghéng de tiāntáng

Wǒ xiǎngqǐ zuìchū nǐ múyàng xiǎngqǐ bānbó de shíguāng
Nǐ zài wǒ shēn páng zhōngyú bù zài liúlàng
Wǒ xiǎngqǐ shúxī de jiēdào
Xiǎngqǐ shìqù dì měihǎo
Yǒu yīgè dìfāng
Zhǐyǒu nǐ hé wǒ zhīdào

Wǒ xiǎngqǐ zuìchū nǐ múyàng xiǎngqǐ bānbó de shíguāng
Nǐ zài wǒ shēn páng zhōngyú bù zài liúlàng
Wǒ xiǎngqǐ nà shúxī de jiēdào
Xiǎngqǐ shìqù dì měihǎo
Yǒu yīgè dìfāng
Zhǐyǒu nǐ hé wǒ zhīdào
Wǒ zhīdào zhǐyǒu wǒmen zhīdào

Kris Wu – There Is A Place (有一个地方) (English Translation) lyrics

[Verse 1]
I can see your eyes gazing at the horizon
An empty street corner, a silent embrace, love is quietly ablaze

Woo~ I can hear your voice
Woo~ I can hear you in my mind

[Chorus]
I think back to my first sight of you, think back to those mottled times
With you by my side, I finally stopped wandering aimlessly
I think back to those familiar streets
Think back to the beautiful days that flew away
There is a place
Only you and I know

[Verse 2]
My heartbeat, your smile, it quietly gives me support
Woo~ I can hear your voice
Woo~ You are my eternal paradise

[Chorus]
I think back to my first sight of you, think back to those mottled times
With you by my side, I finally stopped wandering aimlessly
I think back to those familiar streets
Think back to the beautiful days that flew away
There is a place
Only you and I know

I think back to my first sight of you, think back to those mottled times
With you by my side, I finally stopped wandering aimlessly
I think back to those familiar streets
Think back to the beautiful days that flew away
There is a place
Only you and I know
I know, somewhere only we know

Kris Wu – Time Boils The Rain (时间煮雨) lyrics

Fēng chuī yǔ chéng huā
Shíjiān zhuī bù shàng báimǎ
Nǐ niánshào zhǎngxīn de mènghuà
Yīrán jǐn wòzhe ma
Yún fānyǒng chéng xià
Yǎnlèi bèi suìyuè zhēngfā
Zhè tiáo lùshàng de nǐ wǒ tā
Yǒu shuí mílùle ma

Wǒmen shuō hǎobù fēnlí
Yào yīzhí yīzhí zài yīqǐ
Jiùsuàn yǔ shíjiān wèi dí
Jiùsuàn yǔ quán shìjiè
Fēng chuī liàng xuěhuā
Chuī bái wǒmen de tóufǎ
Dāngchū shuō yīqǐ chuǎng tiānxià

Nǐmen hái jìde ma
Nà yī nián shèngxià
Xīnyuàn xǔ de wúxiàn dà
Wǒmen shǒu lāshǒu yě chéng zhōu
Huàguò bēishāng héliú
Nǐ céng shuōguò bu fēnlí
Yào yīzhí yīzhí zài yīqǐ

Xiànzài wǒ xiǎng wèn wèn nǐ
Shìfǒu zhǐshì tóng yán wú jì
Tiānzhēn suìyuè bùrěn qī
Qīngchūn huāngtáng wǒ bù fù nǐ

Dàxuě qiú nǐ bié mǒ qù
Wǒmen zài yīqǐ de hénjī
Dàxuě yě wúfǎ mǒ qù
Wǒmen gěi bǐcǐ de yìnjì

Jīnxī hé xī qīngcǎo lí lí
Míngyuè yè sòng jūn qiānlǐ
Děng láinián qiūfēng qǐ

(PINYIN)

Kris Wu – Time Boils The Rain (时间煮雨) (English Translation) lyrics

[Verse 1]
Raindrops are blown into flowers by wind
Flowing time cannot catch up with the galloping white horse
Those teenage dreams of yours
Do you still hold them tightly in your palms?

Clouds rolling up and down in summer
Tears are evaporated by flowing time
All of us along the way
Did any one of us get lost?

[Chorus]
We promised not to leave each other
Must always be together
Even though we had to fight against time
Even though the whole world turned its back against us

[Verse 2]
Snowflakes are blown into shining pieces by the wind
Our hairs are whitened
We said that we would venture into the world together
Do you still remember?

In that summer
We made an infinitely large wish
Hand in hand we may form a boat
Carrying us across the river of sadness

[Chorus]
You said that you would not part with me
And that we would be together forever
Now I want to ask you
Was it just a kid’s babble?

[Bridge]
I did not have the heart to cheat you during our green days
Neither did i betray you when we were young and stupid
Oh heavy snow, i beg you
Please do not erase the traces of our past

Oh, the heavy snow must not be able to erase
The memory we left to each other

[Outro]
What date is it today?
Green grasses are thick
The bright moon accompanies you a thousand miles away
I am waiting for next year’s autumn wind

Kris Wu – Wo Xuan Ze De Lu (我选择的路) lyrics

Rénshēng shì chǎng jìshí bǐsài
Liǎng bǎi mài de shísù chōngpò jīngcǎi
Jiùsuàn xià yī miǎo yǒu diǎndiǎn yìwài
Jiāo’ào shì wǒ bù biàn bù miè de zītài
Shì shéi hūlüèle nǐ de cúnzài
Kào shílì fāshēng jiāng liúyán jíbài
Yòng jīyù shūxiě nǐ de wèilái
Bié ràng jìyì liú xià shéi hé shéi de kòngbái
Bù yán bài de yītiān yītiān
Bù hòutuì dì xiàng qián xiàng qián
Tāmen shuō nǐ bùzhī shēnqiǎn
Cóng nǐ qǐdiǎn cāicè zhōngdiǎn
Zǒng yǒu yītiān ràng tāmen bàoqiàn
Shìjiè kànzhe nǐ zài biǎoyǎn
Měi gè dòngzuò chéngwéi jiāodiǎn
Wǔtái shàng nà dōu shì fèidiǎn
Wǒ yòng wǒ xuǎnzé de lù
Gěi shìjiè kàn wǒ tàidù
Bù zhuīzhú tǎntú bù zhǔnbèi fúshū
Xuǎnzé yītiáo jiāo’ào de lù

Ràng shìjiè gèng hǎo ràng yīnyuè gèng zào
Ràng wǒmen yīqǐ wéi kuàilè jiān jiào

Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo’ào
Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo’ào

Shì shéi hūlüèle nǐ de cúnzài
Kào shílì fāshēng jiāng liúyán jíbài
Yòng jīyù shūxiě nǐ de wèilái
Bié ràng jìyì liú xià shéi hé shéi de kòngbái
Bù yán bài de yītiān yītiān
Bù hòutuì dì xiàng qián xiàng qián
Tāmen shuō nǐ bùzhī shēnqiǎn
Cóng nǐ qǐdiǎn cāicè zhōngdiǎn
Zǒng yǒu yītiān ràng tāmen bàoqiàn
Shìjiè kànzhe nǐ zài biǎoyǎn
Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo’ào
Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo’ào
Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo’ào
Yīzhí dōu shì MVP bù suíyuán bù jiāozào
Wǒ shì ài qí yì VIP huìyuán wǒ jiāo ào

Kris Wu – 18 lyrics

(feat. Rich Brian, joji, Trippie Redd & Baauer)

Part I
[Intro: Kris Wu]
Yah, yah, yah, yah, yah, oh it’s a vibe
Yah, yah, yah, yah, yah, vibe

[Verse 1: Kris Wu]
When I jump into the temple (when I)
Prefer a local mental
Bending knees and wishing place inside to hide low, go
Took a beer I need a 这个beat让你倒地
能力超出你底线
帮助你觉醒
或是打听你的一字一句
都已经到期
都是我玩具
都对我赞许
所以才会把你领地占据
Yeah, like I’m running the game (game)
Don’t you fuck with my fame
Light it up, spark it up, burn it into flames
I’m the one and only motherfucker from the East
All them bitches lining up to feel me, spit it then I peace
Gettin’ in my zone (gettin’)
I do this shit alone (I do)
I’m the Yeezus of the East
You need to Watch the Throne (yeah)

[Chorus: Kris Wu]
All this ice be on me but I still be risin’
I’ll be on your labels but I’m still ridin’
Say that I be falling but they see me flyin’
When you peep me, I’m at the top
Ayy, turn up, turn up
Oh now, the tides are turnin’
I ain’t never, ever doubt what I’ve been affordin’
All this ice be on me but I still be risin’
Say that I be fallin’ but they see me flyin’

[Verse 2: Rich Brian]
Yeah, tell your chick I like her, take it on my Leica
And I’m always stacking paper, but my name ain’t Michael
Got a crib in Indo, it’s tall just like the Eiffel
I could get her number if I put it on my right, yuh
God damn legit, told me that she liked my fit
When I take her out to dinner, man, the check ain’t gettin’ split
Don’t look like I’m getting thinner with the chickens and the ribs
Man, your bitch is what I say
One day, I saw her and got the kiss
Don’t say my name, I never wanna breathe your air
Coke and Kool-Aid, there’s just some shit you don’t compare
I got a x-ray and I just saw my old girl there
She was my ex babe, but now I really just don’t care
I’m so tired, but my mind is racin’
Fuck with me and see what kinda problems you’ll be facin’
Friday 13th, I make you look like you’re my Jason
Like a damn femur poppin’, just what I’ve been cravin’

[Chorus: Kris Wu]
All this ice be on me but I still be risin’
I’ll be on your levels but I’m still ridin’
Say that I be falling but they see me flyin’
When you peep me, I’m at the top
Ayy, turn up, turn up
Oh now, the tides are turnin’
I ain’t never, ever doubt what I’ve been affordin’
All this ice be on me but I still be risin’
Say that I be fallin’ but they see me flyin’

Part II
[Chorus: Joji]
They said that I won’t make it
They said that I won’t change
They say that I’m not flexin’ (Pow-pow-pow)
Now they say wow, you’ve changed (skrrt)
Now they say why you change
Now they say why you changin’
Yeah, they ask why you’ve changed
When the rest ain’t looking like me

[Verse 3: Trippie Redd]
(Fourteen and Seventeen)
No way, no way, stay the same
Got that purple in my vein
It ain’t hard to feel their pain
While I’m rocking Saint Laurent
Purple body like a Saint
Ooh, big body coupe just like a tank
I’m just swerving, smoking on some dank
I’m just tryna fucking ease the pain
‘Fore I blow my mind like Kurt Cobain
No I won’t change
No I won’t change
No I won’t change
Yeah, and I promise I won’t change
And I promise I’m the same
Trippie Redd, you know my name
Bitch, they say that I’m insane
I might blow your fucking brain
Bitch, I’m fly just like a crane
Feels like I’m fallin’ off a plane
Feels like I’m fallin’ off a plane
And that bitch got angel wings
And just spitting all these flames
And it just ‘nnihilate the lames
And it annihilate the lames

[Chorus: Joji]
They said that I won’t make it
They said that I won’t change
They say that I’m not flexin’ (Pow-pow-pow)
Now they say wow, you’ve changed (skrrt)
Now they say why you change
Now they say why you changin’
Yeah, they ask why you’ve changed
When the rest ain’t looking like me

[Outro: Joji]
Ooh, call my name
Spit at your feet
‘Cause I’m alone
Don’t call my name
Need some sleep
And sing along

Kris Wu – Greenhouse Girl lyrics

Huāfáng gūniáng
Wǒ zǒuguò nǐ de shēn páng
Què fāxiàn shēnbiān de shìwù zǎoyǐ biànle múyàng
Wǒ chōuzhe hěnjiǔ bù chōyou de xiāngyān
Xiǎngzhe nǐ liǎnpáng wǒ yě wàng guo dàhǎi de fāngxiàng
Mí xiāng wǒmen shìfǒyou míshīguò fāngxiàng
Nǚhái nǐ zài yèlǐ shìfǒyou xiàngwǎngzhe yuǎnfāng
Yòyou huòxǔ dúzì zǒyou zài jiē shàng
Xiǎngqǐ nà nián huāfáng de shíguāng
Wǒ què hái zài lùshàng
Wǒ dúzì zǒuguò nǐ shēn páng
Bìng méiyǒyou huà yào duì nǐ jiǎng
Wǒ bù gǎn táitóyou kànzhe nǐ
ō liǎnpáng
Nǐ dài wǒ zǒyou jìn nǐ de huāfáng
Wǒ wúfǎ táotuō huā de mí xiāng
Wǒ bùzhī bù jué wàngjìle
ō fāngxiàng
Nǐ yào wǒ liú zài zhè dìfāng
Nǐ yào wǒ hé tāmen yīyàng
Wǒ kànzhe nǐ mòmò de shuō
ō bùnéng zhèyàng
Wǒ xiǎng yào huí dào lǎo dìfāng
Wǒ xiǎng yào zǒyou zài lǎo lùshàng
Wǒ míngzhī wǒ yǐ lì bù kāi nǐ
ō my girl
Nǐ dài wǒ zǒyou jìn nǐ de huāfáng
Wǒ wúfǎ táotuō huā de mí xiāng
Wǒ bùzhī bù jué wàngjìle
ō fāngxiàng
Nǐ yào wǒ liú zài zhè dìfāng
Nǐ yào wǒ hé tāmen yīyàng
Wǒ kànzhe nǐ mòmò de shuō
ō bùnéng zhèyàng
Wǒ xiǎng yào huí dào lǎo dìfāng
Wǒ xiǎng yào zǒyou zài lǎo lùshàng
Wǒ míngzhī wǒ yǐ lì bù kāi nǐ
ō my girl
Tái qián mùhòyou de guāngmáng
Duǎnzàn de shíguāng
Nàxiē rìzi ràng rén yībèizi nánwàng
Céngjīng de gùshì yěxǔ huì bèi yíwàng
Dàn nàxiē róngyào nǐ yīnggāi dédào
Gǎn wèi jiārén nǐ cónglái bu jùpà
Yǒyou mèngxiǎng jīn wǎn wǒmen dōyou shì lǎo pào er

J-Soul – Mod Ting lyrics

[Verse 1]
The fuck I’m doing sitting in this club alone?
And my pockets lighten up but won’t pick up my phone
And all this fake attention’s getting crazy now
I’m heading back to black, I’m feeling Amy now

[Chorus]
World spinning, friends switching
Fuck with it ’til the money start missing
Y’all tripping, quit dissing
I’m on a mod ting, what the fuck was I thinking?
World spinning, friends switching
Fuck with it ’til the money start missing
Y’all tripping, quit dissing
I’m on a mod ting, what the fuck was I thinking?

[Post-Chorus]
On a mod ting, on a mod ting
On a mod ting, on a mod ting

[Verse 2]
Ask me if I’m fine, no
Take a look at my soul
Bet you’ll never find it
Wonder why I’m violent
I can’t even sleep no more
Doctor told me that I can’t drink no more
But I came here to pour it up
Tell the tender fill my cup

[Chorus]
Cause my world spinning, friends switching
Fuck with it ’til the money start missing
Y’all tripping, quit dissing
I’m on a mod ting, what the fuck was I thinking?
World spinning, friends switching
Fuck with it ’til the money start missing
Y’all tripping, quit dissing
I’m on a mod ting, what the fuck was I thinking?

[Post-Chorus]
On a mod ting, on a mod ting
On a mod ting, on a mod ting

[Bridge]
Crazy, I’ll go crazy
Crazy, I’ll go crazy
Crazy, I’ll go crazy
You just don’t know
Crazy, I’ll go crazy
Crazy, I’ll go crazy
Crazy, I’ll go crazy
You just don’t know

[Post-Chorus]
What the fuck was I thinking?
On a mod ting, on a mod ting
On a mod ting, on a mod ting

[Outro]
On a mod ting, on a mod ting yeah

Kelela – The High lyrics

[Verse 1]
My lips are creeping up your neck
You shiver and try to pull back
And forth and back and forth with it
You’re a star that’s what you said

[Hook]
And I’d do anything for the high
That’s what you said
(That’s what you said)
(That’s what you said)
And I’d do anything for the high

[Verse 2]
Your hands are firm around my waist
They’re moving south my saving grace
Patience was wearing oh so thin
A surge of adrenaline

[Hook]
And I’d do anything for the high
And I’d do anything for the high

[Vocal Interlude]

[Bridge]
I never knew I never cared
I wonder how it came to this
I play it over in my head
You’re watching video instead

[Outro]
And we’d do anything for the high
Must you leave now
(Why must you leave now)
(That’s what you said)
(That’s what you said)
(That’s what you said)
(That’s what you said)

Stacey J – Too Much lyrics

Intro
Stacey j
No 1 in African
Eazyprince on beat
Nahahaha
Listen

Verse 1
When am in trouble you gonna
Rescue me rescue me
If am in pain you gonna console me
Console me
When I need you uhh you gonna satisfy me satisfy me
You stand by me when people stand against me
Cos you my baby

Hook
E dey sweet me for body yoh
E dey sweet me for body oh oh
Baby carry me go away baby carry me go away
Dodorimado dodorimado oh oh narararara

Chorus
Baby you are too much oh
You are too much oh
Me and you go dey
Baby you are too much oh
You are too much onyekemo
Baby you are too much oh
You are too much oh
Me and you forever ah ah ah

Verse 2
You are giving me everything that I need oh
Ah ah ah
You showed me too much love baby oh
Your love dey killing me softly
Your love dey killing me eh eh
For your love I go go to American for your love
I go go to London oh my baby yeah
Baby yoh oh oh
You are my irreplaceable my one and only
No one but you, no one but you ah ah
Your love dey sweet for my belle
E dey totori my heart
Oh my baby oh
Dio dio dio dio dio dio oh
You are too much oh

Hook
E dey sweet me for body oh
E dey sweet me for body oh
Baby carry me go away baby carry me
Go away
Dodorimado dodorimado oh
Narararara

Chorus
Bsby you are too much oh
You are too much oh
Me and you go dey
Baby you are too much oh you are too much oh
Onyekemo oh
Babby you are too much oh
You are too much oh
Me and you forever ah ah ah

Is stacey j
Stacey j upon the sing
Ah ah ah ah
Eazy prince upon the beat oh
Ah ah ah ah

JINX (jr.) – No Better lyrics

Common Sense. You can’t get no better than that.
With Common Sense You ain’t gonna get no growner than that.
You can’t know more than Common Sense.
If You know anything. It’s Common Sense.

If You use Your brain. It’s using Common Sense.
You need Common Sense to know something.
You can’t survive without it.
If You are any smarter than that, then I doubt it.

Tell Me something that makes Sense. It’s Common.
It’s Common to make Sense.
If it ain’t Common, then it don’t make any Sense.
If it don’t make any Sense, then it ain’t Common.

Everything is Common Sense.
Whenever You need help, find some Common Sense.
Everybody need Common Sense.
I don’t know what People would do without it.

It’s good if You got Common Sense.
It’s good to have Common Sense.
Everyone has Common Sense.
I wish all of Us would use it.

Common Sense.

JINX (jr.) – Mines lyrics

Alright. Now everybody just go ahead and settle down.
And would You look at this whole new room that I found.
It’s on a street with Security Guards where nobody is allowed.
Nice bright and shiny it can easily draw a crowd.
Built just for Me and I would like to thank the builders from the clouds.
Always keep the Peace because no one can come up on the grounds.
Everybody looks shocked ain’t even making a sound.
I know that almost each and every one of You want to send out the hounds.
Oh You might not have known it was before, but imma tell You that it’s Mine now.

Standing on the porch after I told everybody to get out.
Until Ya’ll learn some sense, then don’t come back around about.
Need to leave with Your friends then go ahead and shout.
You need to get up out of here, so use a different route.
Spend some of that money and rent one of them bikes.
Would a Bus Driver put themselves in that kind of danger, at night?
Maybe not. Crime is uncontrolled so You may not wanna take a hike.
Got nowhere to go, then come and get warm, but Sike.
What are You doing in them shoes? Somebody will probably rob You for Your Nikes.
Better find a job before the Economy decline.
I just remembered something. Oh. It’s Mine.

Don’t let Me catch none of Ya’ll back around here holding up a sign.
I don’t got no work for You, unless You’re rich and fine.
You look like You on the bottle, but it ain’t none of the property’s wine.
The only time anyone drinks around here, I’m buying.
I don’t want to hear or see You, so why do You waste Your time trying?
There is nothing to look back on and send for Your things and resign.
Don’t worry about it, because it’s Mine.
I’m going to go back inside, before somebody think that I’m a Clown.
Go into Town.
Oh. You might not have known it was before, but imma tell You that it’s Mine now.

JINX (jr.) – Donut Breaks lyrics

In the Government Yard other than that I got nothing.
Police walked up and asked, did I hear any busting.
I said nope why what’s up?
He said, Oh do You sell dope?
Be on the look out for the Feds, I just read in a Horoscope.
Told Me to put up My hands and immediately began frisking.
You aint hear it, but you know about the dead body missing.
What do you mean, You got nothing and I’m clean.
Yeah, I just wanted to question all the Black Men and Brown Teens.

Walked out a Store, an Officer asked Me my name?
Where You get the shoes, the bag and the chain?
Last week somebody took one like that right out the thang.
Had a bag full of weed, because He left prints and a stank.
No, not Me Officer and He threw me on the car near the tank.
You smell just like it, what you got, some Dro? Some Dank?
Like a Pirate with an iron, Like I’m fixing to walk a plank.
I might as well take the stuff back and put the money back in the Bank.
Officer gave Me a ticket, for smelling like gas and looking to high over My sank.

Back at the Yard about 150 short.
I don’t like Crooked Officers, so I’m taking it to His Court.
A ball 50 and My word or insubordinance and Jail.
Probation for paraphernalia or a tracking device or tapped cell.
Acting like the Judge of Heaven, but raising up the Hell.
Before I begin to talk The Dog was all Tell.
You got 30 days to pay it, get Him his papers and wish Him well.
Back in the Government Yard again, but this time I got mail.

Whenever anybody think they see a Crooked Cop.
Stay in the Yard and try to stay up out one spot.
Don’t even look happy and don’t even take a drag.
If you got nappy hair, don’t even wear a rag.
If You saved a little money, then You should never ever brag.
Got a silver chain around your neck, make sure You wear the price tag.
They watching were You go, what You drank and what You is and what You aint.
Even though they got white hoods, a White House a white wig and face paint.
Even if You are doing nothing and have to stand around and wait.
Never run into a Crooked Police Officer on Donut and Coffee Breaks.

JINX (jr.) – Avoid A Snake lyrics

Everybody wonder like the World is a mystery.
If they wasn’t so curious then they probably would’ve never met Me.
Smile when they see You, but frown down upon You when they don’t.
They always say they would help You, but You will soon see that they won’t.
Got something worthless before a life and as long as they got it loses worth.
If Heaven was on Earth and Earth was on Heaven, then they’d choose Earth.
Used to sell the Children, now they sell the whole Birth.
If We all should’ve came together, then Ya’ll could’ve stayed where Ya’ll were.

I never want anyone to try to put Me first.
Could’ve been anybody else, like a God and a Church.
People act just like the Devil too, they roll their eyes and curse You.
Most People can hardly take care of themselves, so how could they watch and pet other People.
In an Afterlife, some want a sequel.
Go to Church and want to sit up in the steeple.
And most of them don’t care about no body else.
But they want You to look at them with their selfish selves.

Want to start all the drama and open up a case.
Wouldn’t go nowhere without some make-up on Your face.
Men or Women.
City to City, State to State and Place to Place.
It seems it can’t get any worse with Everybody dising Grace.
No one can talk about anyone by their name, but race.
If a Grave Digger couldn’t find a shovel, then they would probably use a rake.
Wherever You may go in the whole wide World, it is impossible to avoid a Snake.

JINX (jr.) – Allow Me To Assist lyrics

Let Me try an introduce myself, as hard as it may be.
To any Country Man or Women, from any other Country.
Integrated like I just jumped Ship, broke the Chain and made My escape, but I’d be going backwards.
What is expected of the Migrants has already been done.
A Prisoner of a War, but many of You don’t know because You wasn’t here for that one.
Ignoring everything that We achieved from cracking whips and breaking backs to take it all back.
To becoming Rulers of the World to pick up the slack from another.
Watching Life fall in ruin and what is going to happen to the others.
But all of Us should know about bread and butter, when People make a toast and the moment when We got nothing.

A Rescue Kit for the Homeless and a Rescue Squad to take them in.
If most of Us are starving, then where is it going to end.
Let me guess, when the old folks are enslaved and the young minds are corrupted.
It’s a cycle of Life that Generations can’t seem to fix.
Some People might be happy with it all, because they mix.
Whether You blend in or not You’re looking at all You’re gonna get.
A War over material things and colors and a free World Hallucinogenic.
While the Elderly find it hard and the Infants are getting sick.
Many don’t see a problem, as long as they can be part of the pick.

I know some of Us out there may find it a little hard to follow.
Like they find it hard to lift a fork to take it all in and swallow.
You know someone got them a brand new piece for Christmas, while one of Us would be satisfied with a little food and some dishes.
For New Years’ many People will be ready for a whole new year of this.
Drinking trying to stand up around explosives and blowing kisses.
The real reason why things like this happen is…
Everybody see the point and every one of them seem to miss.
Like a saying gets back to Us all, like Envy is bliss.
You have to get to know yourself, because I can no longer assist.

JINX (jr.) – When A Good Thang Ain’t lyrics

Everybody acts like the World revolves around Paper.
See something they like, no Penny Saver just run Caper.
The way the Politicians do it, You earn or pay or they’ll make Ya.
If you got a little something, they coming to take You under.
Don’t wonder how You got it, they just want some of it.
Got You working everyday, but You won’t amount to nothing.
Living like a Slave and acting like a Puppet.
The only way to fit in is if You can’t cut it.
Whatever they gave You, it ain’t much that You can do with.

Electing someone to rob You and at least one’ll Vote for em.
Either You check or get exed or watch somebody else spoil everything for Us.
Politicians call on the People for one thing and that is when they’re Outsourcing.
People let People like this make decisions for them.
A job is hazardous in trash, but many still gotta make a living amongst some.
Begging for Money to get it, while a Worker barely makes none.
Chained and locked away, if We can’t take it.
If We need to do it, We won’t get it done.
As long as We all are Free and One there shouldn’t be a reason why a certain one can’t come.

You usually won’t miss a good thang, until it ain’t.
When Corrupt Politicians are out of Office, maybe things will finally Change.
Appoint another Corrupt Individual to make a Rule, then things won’t exactly rearrange.
Trying to control the World and destroy the Peoples brain.
Ignoring Our Rights until Everybody goes insane.
The World is losing support and all The People need a cane.
In the middle of a Political Dispute and outside in the rain.
When what You thought You had is all gone, You’ll wonder why You didn’t thank.
You usually won’t miss a good thang until it ain’t.

Clean Bandit – See Mi Yeh lyrics

Lyrics for this song has not yet appeared. Check out this page on the release date of the song.

We have a lot of other great lyrics that you like.